Đang tải...

Có gì mới?

v1.9.1 17/02/2019

- Cập nhật URL hướng dẫn lấy token

v1.9 07/01/2019

- Cập nhật phía admin

v1.8 12/2018

- Thêm chức vụ đại lý

- Chuyển tiền giữa các CTV và đại lý